SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Općih uvjeta korištenja javnih tuševa na gradskim plažama

SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Općih uvjeta korištenja javnih tuševa na gradskim plažama

 

Objavljeno 09. srpnja 2021.

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Općih uvjeta korištenja javnih tuševa na gradskim plažama.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13. srpnja 2021. godine, iz razloga nužnosti donošenja Općih uvjeta radi početka turističke sezone, dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Općih uvjeta usluge javnih tržnica na malo putem , a na e-mail adresu:  javnanabava@ivanj.net

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izradit će se i na internetskim stranicama Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Dokumenti