Pj Čistoća

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. kroz rad PJ Čistoća preuzima i zbrinjava komunalni otpad sa područja Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske, te upravlja odlagalištem neopasnog otpada "Duplja".

Sa područja Grada Novog Vinodolskog miješani komunalni otpad se sakuplja od krajnjih korisnika iz posuda u njihovom vlasništvu, polupodzemnih spremnika sa sustavom identifikacije korisnika ili putem posebno označenih sivih vreća, a naplata se vrši po volumenu sukladno zakonskim odredbama. Otpad se odvojeno prikuplja po sistemu "od vrata do vrata", te je za krajnje korisnike besplatan budući da se posebno označene narančaste i prozirne vreće mogu podignuti bez naknade, a sam odvoz se ne naplaćuje. Odvoz glomaznog otpada se vrši besplatno po pozivu korisnika, a u tijeku je i provođenje pilot projekta odvojenog prikupljanja biorazgradivog kuhinjskog otpada, te su u tu svrhu velikom broju korisnika besplatno dodijeljeni setovi za kućno kompostiranje.
Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., u svom vlasništvu, a raspoređenih na području Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske, ima 70 kontejnera od 1100 litara za odlaganje komunalnog otpada. Osim toga, na navedenom području postavljeno je 11 eko-otoka sa po 4 kontejnera svaka u cilju odvojenog prikupljanja papira/kartona, staklene, metalne i PET ambalaže.
Na području Grada Novog Vinodolskog i Vinodolske općine postavljeno je i 11 kontejnera za prikupljanje otpada od tekstila.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. kroz rad PJ Čistoća upravlja i odlagalištem neopasnog otpada "Duplja", na čije tijelo se odlaže otpad sa područja Grada Novog Vinodolskog, Vinodolske općine i Grada Crikvenice, a na godišnjoj razini riječ je o više od 10 000 tona miješanog komunalnog otpada.
Odlagalište je opremljeno kompaktorom marke Bomag (28,6 tona), bagerom-gusjeničarom za planiranje otpada, te traktorom sa grabilicom i 8-tonskom prikolicom za prijevoz separiranog otpada.
U sklopu odlagališta nalazi se i sortirnica na kojoj djelatnici vrše detaljno sortiranje pristiglih vreća sa korisnim otpadom koji se od fizičkih i pravnih osoba sakuplja po sistemu "od vrata do vrata". Na godišnjoj raznini riječ je o više od 200 tona ambalažnog otpada prikupljenog samo sa područja Grada Novog Vinodolskog.