NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U ULICI ANDRIJE ŠERMANA

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., uz prethodnu suglasnost Skupštine društva na Odluku o objavi javnog natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., raspisuje 30. listopada 2016.g. objavom u Novom listu i na web stranici društva:


 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu

Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.

PREDMET NATJEČAJA

I.

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., koje se nalaze na području Grada Novi Vinodolski u ulici Andrije Šermana a koje su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici, Zemljišno-knjižnom odjelu Novi Vinodolski, upisane i opisane kako je niže navedeno, slijedom čega oglašavamo prodaju sljedećih nekretnina:

U Novom Vinodolskom u ulici Andrije Šermana, gospodarska zgrada i dvorište, kuhinjski vrt Krasa u Novom koje se nalaze na :

- k.č.br. 1712, zk.ul. 4651, k.o. Novi, gospodarska zgrada i dvor, u cijelosti, površine 500 m2, i

- k.č.br. 1713, zk.ul. 5959, k.o. Novi, kuhinjski vrt Krasa u Novom, u cijelosti, površine 227 m2, po početnoj cijeni od 1.110 kn /m2, odnosno za zemljište ukupne površine 727 m2 po početnoj cijeni od 806.970,00 kuna.

 

Zgrada nije u funkciji stanovanja te iziskuje znatna ulaganja novčanih sredstava da bi se dovela u funkciju stanovanja. Zgrada nije ispraženjenja od osoba i stvari, u njoj se nalazi bespravno nastanjena osoba.

 

UVJETI NATJEČAJA

II.

2.1. OPĆI UVJETI

Pravo sudjelovanja u natječaju za prodaju nekretnine ima svaka fizička osoba državljanin Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Porez na promet nekretnina, sva ostala porezna davanja i troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.

Sva prava i obveze između kupca i prodavatelja detaljno će se definirati ugovorom o kupoprodaji.

 

2.2. POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

2.2.1. Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u visini 10% početne cijene odnosno za:

- za gospodarsku zgradu i dvor u ulici Andrije Šermana u Novom Vinodolskom, u iznosu od 81.000,00 kn.

2.2.2. Poseban uvjet svim natjecateljima je da prema Gradu Novom Vinodolskom, Komunalnom trgovačkom društvu IVANJ d.o.o., Novi Vinodolski i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, izmiri sve dospjele obveze što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i navedenih komunalnih društava.

2.2.3. Poseban uvjet svim natjecateljima je pisanim putem predložiti miran način rješenja spora sa bespravno useljenom osobom, budući da zgrada nije ispražnjena od osoba i stvari.

SADRŽAJ PONUDE

III.

Natjecatelji u ponudi, koja mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe, moraju navesti:

1. Ponudu za kupnju s naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju zemljišta koja treba sadržavati podatke o natjecatelju s naznačenim žiro-računom ili tekućim računom za fizičke osobe radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja, Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku.

2. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji na svoj trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja a posebno obezu mirnog iseljenja bespravno useljene osobe te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

3. Izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra za pravne osobe, a za fizičke osobe izvornik ili ovjerenu presliku ili e-domovnicu te dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje vlasništva (za strane osobe).

4. Potvrde Grada Novog Vinodolskog, Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. o podmirenim obvezama, ne stariju od 30 dana.

5. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala mjerodavna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana.

6. Dokaz o plaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. , broj: HR6323900011100949901, s pozivom na broj: 01-OIB PONUDITELJA.

Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr., ne smiju biti stariji od šest mjeseci ako nije drukčije navedeno. Preslike izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

MJERILA ZA ODABIR PONUDE I ROKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

IV.

Oglašene nekretnine prodati će se natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine.

Nepravovremene ponude neće se otvarati.

Nepotpune ponude neće se razmatrati. Nadopuna dokumentacije se ne prihvaća.

Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana nakon primitka obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju. U slučaju da ponuditelji ponovno iskažu isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja je taj put prije zaprimljena.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Uprava Društva, direktor, u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

O odabiru i rezultatima natječaja izvještava se Skupština društva radi davanja odobrenja za sklapanje Ugovora o kupoprodaji. O dobivenom ili odbijenom odobrenju obavijestiti će se Najpovoljniji ponuditelj.

Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke Skupštine Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. o prihvaćanju ponude, odnosno stjecanja uvjeta za zaključenje kupoprodajnog ugovora zaključiti s Komunalnim trgovačkom društvom IVANJ d.o.o. kupoprodajni ugovor.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon izvršenog otvaranja ponuda ili ako ne pristupi sklapanju ugovora u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu zemljišta. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 20 radnih dana od dana potpisa ugovora od obje ugovorne strane. Ponuđeni način plaćanja ugovorene cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorene cijene jednokratno.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od plaćanja kupovnine odnosno ne uplati kupovninu u navedenom roku, smatrati će se da je raskinuo ugovor o kupnji, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju prodavatelj zadržava pravo sklapanja ugovora sa idućim najpovoljnijim ponuditeljem.

Natjecatelj može bez gubitka jamčevine odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pisanog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Odborom za provođenje natječaja prodaje nekretnina, prije samog otvaranja ponuda.

Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 20 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima takva postupka.

ROKOVI DOSTAVLJANJA PONUDA

V.

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja i to neposredno u sjedište Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. i to od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije posljednjeg dana otvorenog natječaja na adresu:

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski

Odbor za provođenje natječaja prodaje nekretnina

„PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“

 

Javno otvaranje pristiglih ponuda održati će se 5-og dana od isteka roka za podnošenje ponuda u Uredu Direktora Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., u sjedištu prodavatelja u 11,00 sati. Ukoliko dan otvaranja ponuda pada u neradni dan javno otvaranje ponuda održati će se prvog sljedećeg radnog dana s početkom u 11 sati.

Sve potrebne informacije i dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Pravnoj službi Komunalnog trgovačkog društva IVANJ radim danom od 08-14 sati kod Kristine Švaglić, dipl. iur., na telefon 051/ 445 557.

U Novom Vinodolskom, dana 30. listopada 2016.g.

Urbroj: 2107/02-14-16-

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

Direktor:

Alen Bruketa, ing.građ.

 

 

 

Galerija

Dokumenti